Деливеранс 07 ЕООД

Деливеранс 07 ЕООД

Услуги

Счетоводни услуги

Счетоводни услуги• Оперативно водене на счетоводната отчетност, обработка на текущите документи.• Годишно счетоводно и данъчно приключване.• Съставяне на счетоводни отчети и регистри.&b...Цени

Нашите цени не са строго определени,имайки предвид разнообразието от икономически дейности.Определянето им е в тясна зависимост от  дейността на фирмата, документооборот, численост на персонал и ...ТРЗ услуги

Персонал и заплати• Изготвяне и регистриране в НАП на трудови договори, допълнителни споразумения и заповеди за прекратяване на трудови правоотношения.• Изготвяне и поддържане на трудови д...Издаване на фактури

Възможност за издаване на компютърни фактури за Вашата дейност към контрагентите Ви.Посещение на място

При необходимост - посещение на място,вземане на документи.Други услуги

Допълнителни услуги• Публикуване на ГФО ( годишни финансови отчети ) в Търговския регистър към Агенцията по вписвания.• Представяне на платежни нареждания и вносни бележки в облужващия Ви ба...Регистрация на фирми

Консултиране при избор статута на фирмата, с цел избирине на оптимален вариант за данъчно облагане.Подготовка на документи и ригистрация на фирма.Отстъпки за счетоводно бслужване на новорегистрираната...